preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj - GLAZBENA KULTURA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR
FUŽINE, Breg 124 A
KLASA: 112-01/19-01/01
UR.BROJ: 2112-39-2-13-01-19-01
Fužine, 15. ožujka 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14 i 68/18) i čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Ivanke Trohar, ravnateljica dana 15. ožujka 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

- UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno
radno vrijeme - 14 sati tjedno. Mjesto rada Fužine.
UVJETI: opći uvjeti sukladno Zakona o radu, Posebni uvjeti prema članku 105. stavku 2. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o ispunjenju uvjeta (preslika diplome ili drugog dokumenta o završenom obrazovanju), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja ) i elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a. (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokaze. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se nalaze na
poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf ) o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim ispravama, za potrebe natječajnog postupka.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu : Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124a, 51 322 Fužine, s naznakom „ za natječaj“ ili neposrednom dostavom u tajništvo škole.

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, te se osobe koje su podnijele nepravodobnu i /ili nepotpunu prijavu ne smatraju kandidatima na natječaju, o čemu se neće obavještavati.
Po završetku natječaja provest će se testiranje/intervju kandidata (vrijeme, mjesto i sadržaj testiranja/intervjua biti će objavljeno na web stranici Škole: http://os-itrohar-fuzine.skole.hr/
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Natječaj je objavljen od 15. ožujka 2019. do 23. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:
Jasna Štimac, prof.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Tamara Pleše   datum: 15. 3. 2019.

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


Tražilica

Upisi u srednje škole

Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju