2018-01-11 09:11:04

Natječaj za pomoćnika u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2112-39-2-13-01-18-01

Fužine,  08. siječnja 2018.

 

Temeljem   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. 7/17.) i Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13) Osnovna škola Ivanke Trohar  Fužine, raspisuje

N A T J E Č A J

                                                                   za popunu radnog mjesta

-  Pomagač/pomagačica  u pedagoškom  radu u  Odjelu  predškolskog  odgoja i obrazovanja   - na    

   određeno   puno  radno  vrijeme  do  29. lipnja 2018.  godine – 1 izvršitelj/ica  

 

UVJETI: VŠS, VSS   ( predškolskog odgoja i razine obrazovanja)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, dokaz o hrvatskom državljanstvu, elektronički  zapis  ili potvrdu o  podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana) i potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 30 dana), odnosno da nije pravomoćno osuđena za prekršaje u smislu čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN. 10/97, 107/07, 94/13.

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,( www. branitelji.gov.hr) o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,  51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  ( osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  je objavljen 11. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole.

 

Ravnateljica Škole:

Jasna  Štimac, prof.


Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine