preskoči na sadržaj
 

1. OPĆENITO

Plan i program evakuacije i spašavanja propisan je Pravilnikom o zaštiti od požara te je kao takav preduvjet za planiranje i provođenje evakuacije i spašavanja u objektima. Iznenadni događaji koji mogu ugroziti život i/ili zdravlje učenika/ca, polaznika dječjeg vrtića, zaposlenika i drugih osoba na lokaciji zbog kojih se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija mogu nastati od unutarnjih opasnosti ( požar, eksplozija, panika) i vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje, nuklearna ili biološka opasnost).

Ovim se Planom utvrđuje:

1.1. Organizacija, postupci i mjere za osiguravanje brzog učinkovitog i u odnosu na nastali

opasni događaj, primjerenog načina evakuacije i spašavanja ugroženih osoba i materijalnih

dobara iz prostora i prostorija Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine i područnih škola Vrata i Lič.

1.2. Evakuacija je opasnim događajem uvjetovano, organizirano, u pravilu samostalno

kretanje ugroženih osoba k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih putova i

izlaza.

1.3. Spašavanje osoba koje same ne mogu napustiti mjesta gdje ih je događaj zatekao,

izvodi se organizirano uvježbanim postupcima i pomoću odgovarajuće opreme i sredstava.

1.4. Evakuacija i spašavanje se provode prije, tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su

ugroženi životi i zdravlje prisutnih osoba, odnosno koji štete materijalnim dobrima.

1.5. Opasni događaji koji mogu nastupiti, te ugroziti osobe i imovinu su različiti o nastanku,

trajanju, intenzitetu i posljedicama. Pretpostavlja se mogućnost nastanka sljedećih događaja:

- požar

- eksplozija

- potres

- teroristički čin.

 

2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA

2.1. POŽAR

2.1.1. Trajanje

Do dva sata eventualno i više što ovisi o mjestu nastanka požara, geometrijskim

karakteristikama ugroženih prostora i njihovoj povezanosti, količini i požarnim

karakteristikama i izloženih materijala, izmjeni zraka, te početku i učinkovitosti akcije gašenja

požara.

2.1.2. Opasnosti i posljedice

Kritično djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom prvih minuta

trajanja požara. Dolazi do oštećivanja i uništavanja materijalnih dobara djelovanjem požara i

primjenom sredstava i postupaka gašenja. U prostorijama gdje se su u uporabi ili se

skladište zapaljivi plinovi i zapaljive tekućine postoji opasnost od eventualne eksplozije.

 

2.1.3. Evakuacija

Neposredno ugrožene osobe započinju odmah kretanje prema sigurnim prostorima. Za

najkraće moguće vrijeme treba evakuacijski proces organizirati kao normalno kretanje svih

ugroženih osoba korištenjem planiranih evakuacijskih putova i izlaza. Propisanim oznakama i

uputom treba upozoriti na planirane evakuacijske putove i izlaze.

Zaposlenici Škole trebaju se osposobiti naročito za kontrolu ponašanja prisutne djece, učenika i drugih osoba izvana i za suzbijanje paničnih postupaka u nastaloj situaciji.

2.1.4. Spašavanje djece, učenika, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim osobama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

2.1.5. Spašavanje materijalnih dobara

Provodi se za vrijeme ili nakon požara uz maksimalno angažiranje uvježbanih zaposlenika

Škole i tijekom akcije gašenja od strane vatrogasne postrojbe.

2.1.6. Ostale aktivnosti

- početno i daljnje gašenje požara

- sigurnosni postupci na kritičnim instalacijama i uređajima

- pružanje prve medicinske pomoći

- osiguranje prostora i održavanje reda

- saniranje nastalih šteta.

 

2.2. EKSPLOZIJA

2.2.1. Trajanje

Događaj je vrlo kratkog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan.

2.2.2. Opasnosti i posljedice

Osobe koje su se zatekle u području djelovanja eksplozije, osim njenim fizičkim učinkom

ugrožene su i nastalim plinovitim produktima, prašinom, pokidanim instalacijama i eventualno

oslobođenim medijima.

Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Očekuje se oštećenje dijelova

objekta, instalacija i opreme. Vjerojatan je i nastanak požara.

2.2.3. Evakuacija

Evakuaciju je potrebno organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih putova i

izlaza, nadzirati njezin tijek i suzbijati pojave paničnog ponašanja.

2.2.4. Spašavanje polaznika dječjeg vrtića, učenika, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba

Provodi se odmah po nastalom događaju uvježbanim osobama i sredstvima koja odgovaraju

nastaloj situaciji, a u pravilu prema sljedećim fazama:

- utvrđivanje položaja blokiranih osoba

- određivanje najpovoljnijeg načina spašavanja s potrebnim osiguranjima od mogućeg

naknadnog rušenja

- oslobađanje blokiranih osoba i pružanje potrebne medicinske pomoći.

2.2.5. Ostale aktivnosti

- gašenje eventualnog požara

- sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i uređajima

- osiguranje objekta i održavanje reda

- spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta

 

2.3. POTRES

 

2.3.1. Trajanje

Vrlo kratko (sekunde). Događaj je iznenadan.

2.3.2. Opasnosti i posljedice

Opasnost od zatrpavanja djece, učenika, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba i materijalnih

dobara, te ugrožavanje istih prašinom i eventualno oslobođenim štetnim medijima. Pojava paničnog ponašanja je vrlo vjerojatna.

Moguća je pojava požara.

2.3.3. Spašavanje zatrpanih osoba

Provodi se nakon događaja sa snagama i sredstvima koja su primjerena stupnju porušenosti

objekta. Ove postupke potrebno je obaviti u roku od 72 sata.

2.3.4. Ostale aktivnosti

- gašenje požara

- osiguranje objekta i održavanje reda

- potrebni građevinsko-tehnički zahvati

- saniranje štete.

 

2.4. TERORISTIČKI ČIN

2.4.1. Trajanje

Trajanje događaja kao i uvjetovane opasnosti mogu biti vrlo različiti

2.4.2. Evakuacija

Provodi se po otkrivanju određene opasnosti organiziranim kretanjem prisutnih osoba

korištenjem sigurnosnih putova i izlaza do izvan zone potencijalnih opasnosti.

2.4.3. Ostale aktivnosti

- otklanjanje uočenih opasnosti isključivo angažiranjem specijaliziranih osoba ili ekipa

- osiguranje objekta i održavanje reda

 

3. ZAHTJEVI SIGURNOSTI ZA EVAKUACIJSKE PUTOVE I IZLAZE

3.1. Izvedba, uređenje, održavanje i korištenje planiranih evakuacijskih putova i izlaza treba

biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba

kod nastanka opasnog događaja.

3.2. Evakuacijski putovi i izlazi moraju svojom dužinom i propusnom moći osiguravati

napuštanje ugroženih prostora u vremenu kraćem od vremena nastanka kritičnih uvjeta za

život i zdravlje požarom ugroženih osoba. Glede povećanja sigurnosti, sa svakog mjesta

unutar objekta, svaka osoba treba u pravilu imati mogućnost izbora kretanja k suprotno

smještenim izlazima.

3.3. Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočljivi neprekidno tijekom

korištenja objekta. Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja s propisanim

znakovima postavljenim na najuočljivijim mjestima. Za osvijetljene znakove treba se osigurati

neprekinuto napajanje električnom strujom.

3.4. Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije biti ometano postavljenim

predmetima ili dekoracijom.

3.5. Projektiranu širinu evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta

ničim smanjivati.

3.6. Prostorije koje su požarno ili eksplozijski opasne, ne smiju graničiti s evakuacijskim

putovima ili izlazima, odnosno od njih moraju biti odijeljene građevinskim elementima

propisane otpornosti na požar. Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog

puta ili izlaza, ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnih sadržaja.

3.7. Obodne plohe evakuacijskih putova moraju biti obrađene negorivim materijalima. Podovi

moraju biti ravni, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno

tijekom evakuacije. Podovi, također trebaju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu

naborati ili pomicati.

3.8. Vrata na evakuacijskim putovima i izlazima moraju biti zaokretnog tipa i u pravilu s

otvaranjem u smjeru napuštanja objekta. Ona trebaju biti izvedena i održavana tako da se u

svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja. Vrata

predviđena za izlaženje samo u slučaju opasnosti trebaju biti označena za takvo korištenje.

3.9. Zaštitne ograde stubišta kao i bočne plohe na evakuacijskim putovima moraju biti bez

detalja koji mogu uhvatiti odjeću.

3.10. Protu panična rasvjeta mora funkcionirati i bez podrške mrežnog napona, te propisanim

intenzitetom osvjetljavati putove u vremenskom trajanju od najmanje 1 sata.

3.11. Evakuacijski izlazi moraju voditi na slobodne površine izvan objekta, koje su dovoljno

velike za prihvat svih evakuiranih osoba.

 

4. EVAKUACIJSKI PUTOVI I IZLAZI IZ DJEČJEG VRTIĆA, UČIONICA,  KABINETA I

    UREDA ŠKOLE

4.1. Evakuacijski putovi i izlazi iz prostora i prostorija Škole, morajuse stalno održavati u skladu s navedenim odredbama sigurnosti.

4.2. Evakuacijski proces je planiran putovima i izlazima koji su, kao i ostali elementi od

važnosti za evakuaciju naznačeni na priloženim tlocrtima pojedinih etaža objekata. Izvedeno

stanje evakuacijskih putova i izlaza zadovoljava osnovne tehničke kriterije sigurnosti za ovu

vrstu objekata.

4.3. Kontrola stanja evakuacijskih putova i izlaza

Stalna kontrola i briga za stanje sigurnosti evakuacijskih putova i izlaza dužnost je svih

zaposlenika, a posebno onih sa zaduženjima koja utvrđuju Pravilnici ozaštiti od požara i zaštiti na radu.

O uočenim promjenama stanja ili nedostacima na evakuacijskim putovima i izlazima odmah

se izvješćuju:

* Ravnateljica škole : Jasna Štimac

* zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara: Jadranka Gecan, učiteljica

* domar : Čedo Kopanja

* tajnica : Ruža Baričevac, prof.

koji moraju organizirati njihovo brzo otklanjanje i dovođenje u sigurno stanje.

 

5. OSOBLJAVANJE I UVJEŽBAVANJE ZAPOSLENIKA ZA PROVOĐENJE

EVAKUACIJE

5.1. Svi zaposlenici Škole moraju se upoznati sa sadržajem ovog Plana, te na propisani način osposobiti i uvježbati za njegovo provođenje.

5.2. Sa sadržajem ovog Plana zaduženi zaposlenici moraju na odgovarajući način upoznati

učenike i roditelje.

5.3. Uvježbavanje provođenja evakuacije obvezatno je za sve zaposlene i učenike i mora se

provoditi barem jednom tijekom godine.

5.4. Poslove organiziranja i provođenja osposobljavanja i uvježbavanja svih zaposlenih, a

posebno onih s utvrđenim zaduženjima kod provođenja evakuacije, obavlja na propisani

način Vatrogasna zajednica Općine Fužine.

 

6. ORGANIZACIJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJE

6.1. Glede učinkovitosti provođenja evakuacije, prostori i prostorije Škola podijeljeni su na  dvije evakuacijske zone kako je to označeno na priloženim tlocrtima, specificirano uPrilogu 1 ovog Plana.

6.2. Za grupu ili za pojedinu evakuacijsku zonu  formira se ekipa za provođenje evakuacije slijedećeg sastava:

* rukovoditelj ekipe: Ravnateljica i zadužen učitelj

* zamjenici: nastavnici na nastavi, odgajatelj u grupi djece

* članovi: svi djelatnici

6.3. Cjelokupni proces evakuacije kontrolira i vodi dežurna ekipa slijedećeg sastava:

rukovoditelj: Jasna Štimac

zamjenici: Jadranka Gecan, Silvija Blažina, PŠ Vrata, Sandra Mrkalj, PŠ Lič

članovi: Čedo Kopanja, Marica Štimac

6.4. Sastav ekipa za evakuaciju utvrđuje i brine o ažuriranju podataka:

Tajnica Škole: Ruža Baričevac, prof..; voditeljica računovodstva: Vesna Šafar, dipl. ec.

Sastav ekipa treba birati isključivo one zaposlenike koji tijekom radnog vremena obavljaju

poslove jedino unutar Škole.

6.5. Zaduženja kod provođenja evakuacije i spašavanja

6.5.6. Rukovoditelj (zamjenik rukovoditelja) cjelokupnom evakuacijom

Nakon primljene obavijesti ili zapažanja opasnog događaja:

* prema nastaloj potrebi i osobnoj procjeni, te eventualno potrebnoj i mogućoj konzultaciji s

Rukovoditeljem evakuacije u Općini Fužine, traži pomoć od odgovarajućih vanjskih subjekata i s njima surađuje tijekom obavljanja njihovih poslova,

* prema procjeni stupnja ugroženosti prisutne djece, učenika, zaposlenika i ostalih osoba

naređuje provođenje evakuacije iz ugroženih zona rukovoditeljima pripadajućih ekipa, te

koordinira njihov rad i kontrolira izvršenje,

* određuje zborno mjesto za evakuirane osobe i odlučuje o njegovom ukidanju,

* odlučuje o načinu uzbunjivanja prisutne djece, učenika, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba izvana,

* uključuje odnosno naređuje uključivanje, sredstava za uzbunjivanje, s obzirom na događaj,

propisanim znacima,

* izvještava i surađuje tijekom evakuacije s zapovijednikom vatrogasne postrojbe i nadležnom osobom u Općini i Županiji.

6.5.7.Rukovoditelj (zamjenik) ekipe za evakuaciju

U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:

* aktivira članove ekipe i naređuje početak evakuacije na način kojim se neće uzrokovati

nemir ili panika među prisutnima,

* sudjeluje u provedbi evakuacije, prati i procjenjuje stupanj ugroženosti djece, učenika,

zaposlenika i ostalih prisutnih osoba i imovine, te određuje sigurne evakuacijske putove i

izlaze,

* kontrolira provođenje evakuacije, te o tijeku i provedbi izvještava rukovoditelja cjelokupnom

evakuacijom,

* provodi naredbe rukovoditelja cjelokupnom evakuacijom.

6.5.8.Svi članovi ekipa za evakuaciju

Po zapažanju neposredne opasnosti ili nakon primljene naredbe:

* odmah započinju s organizacijom evakuacijskog procesa, izvještavajući prisutne osobe o

potrebi evakuacije, na način kojim ih se ne uznemiruje, te djelujući protiv eventualnih pojava

paničnog ponašanja.

* postupaju prema naredbama rukovoditelja ekipe i izvještavaju ga o tijeku evakuacije,

* samostalno poduzimaju hitne mjere, ne izlažući se pri tom nepotrebnim opasnostima,

kojima se osigurava brža i učinkovitija evakuacija.

6.5.9.Svi ostali zaposlenici Škole

Po zapažanju neposredne opasnosti na nalog članova ekipa za evakuaciju ili na znak

uzbune, dužni su:

* učestvovati i podržavati organizirani evakuacijski proces,

* pridržavati se svih naredbi danih od osoba zaduženih za evakuaciju,

* zadržavati se na utvrđenom zbornom mjestu do obavijesti o raspuštanju,

* tijekom evakuacije izvršavati naredbe zaduženih osoba za evakuaciju.

6.5.10.Prisutna djeca, učenici i osobe izvana

Moraju se na odgovarajući jednostavan način, uključiti u proces evakuacije, uz nadzor

zaposlenika Škole i sprječavanje eventualnih pojava paničnog ponašanja.

 

7. ALAT, PRIBOR I ZAŠTITNA OPREMA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

7.1 Na temelju procjene nužne potrebe obavlja se nabava alata, pribora i zaštitne opreme za

evakuaciju i spašavanje.

 

8. AŽURIRANJE PLANA

8.1 Sadržaj i odredbe ovog Plana prati te predlaže potrebne izmjene ili dopune koje

osiguravaju njegovu primjenu:

Ravnateljica škole: Jasna Štimac,;Tajnica škole: Ruža Baričevac,prof.

 

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Ovaj Plan se čuva: u Tajništvu škole

9.2. Ovaj Plan postaje punovažan danom njegova donošenja

Fužine, 17. 2. 1997.

Ovaj Plan je donesen na  Sjednici Učiteljskog vijeća dana 17. 02. 1997. i objavljen je na oglasnoj ploči dana 17. 02. 1997., pa je stoga stupio na snagu dana 1. 3. 1997. od kada se primjenjuje.

9.3. Ovaj Plan je ažuriran 20.02.2012. na sjednici Školskog odbora kada je usvojen i Pravilnik o zaštiti od požara.

Fužine 20.02.2012.

 

Predsjednica Školskog odbora:                                                       Ravnateljica:

      Marica Štimac                                                                          Stanka Lončarić

 

** Plan evakuacije škole možete pogledati ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR FUŽINE

Breg 124 a

51322 FUŽINE

 

PLAN EVAKUACIJE I

SPAŠAVANJA

PRILOG 1

 

MATIČNA ZGRADA:

(skica evakuacije)- prizemlje

(skica evakuacije)-prvi kat i dvorana

STRUJU ISKLJUČUJE: Čedo Kopanja-domar

PLIN ISKLJUČUJE: Dolores Huš-kuharica

 

U poslijepodnevnim satima struju i plin isključuju Katarina Bolf i Gordana Tomac, spremačice škole.

 

MJESTO OKUPLJANJA NAKON EVAKUACIJE:

a)     u slučaju požara: igralište ispod Brane

b)     u slučaju drugih nepogoda: livada iznad zgrade škole

 

PODRUČNA ŠKOLA LIČ:

Rukovoditelj evakuacije je Sandra Mrkalj, učiteljica

Koristi se jedan izlaz-ulaz

Struju isključuje: Željka Milošević, spremačica-kuharica.

Mjesto okupljanja nakon evakuacije: dvorište kod Doma kulture Lič

 

PODRUČNA ŠKOLA VRATA:

Rukovoditelj evakuacije: Silvija Blažina, učiteljica

Koristi se jedan izlaz-ulaz

Struju isključuje: Vesna Kopanja, spremačica-kuharica.

Mjesto okupljanja nakon evakuacije: školski vrt

 

Fužine, 20.02.2012.

 

Predsjednica Školskog odbora:                                         Ravnateljica:

         Marica Štimac                                                           Stanka Lončarić

 

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


TražilicaUpisi u srednje škole

Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju