preskoči na sadržaj
 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR
FUŽINE, Breg 124 A
KLASA: 112-01/19-01/01
UR.BROJ: 2112-39-2-13-01-19-01
Fužine, 15. ožujka 2019.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14 i 68/18) i čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Ivanke Trohar, ravnateljica dana 15. ožujka 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

- UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme - 14 sati tjedno. Mjesto rada Fužine.
UVJETI: opći uvjeti sukladno Zakona o radu, Posebni uvjeti prema članku 105. stavku 2. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o ispunjenju uvjeta (preslika diplome ili drugog dokumenta o završenom obrazovanju), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja ) i elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a. (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokaze. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se nalaze na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf ) o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim ispravama, za potrebe natječajnog postupka.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu : Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124a, 51 322 Fužine, s naznakom „ za natječaj“ ili neposrednom dostavom u tajništvo škole.

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, te se osobe koje su podnijele nepravodobnu i /ili nepotpunu prijavu ne smatraju kandidatima na natječaju, o čemu se neće obavještavati.
Po završetku natječaja provest će se testiranje/intervju kandidata (vrijeme, mjesto i sadržaj testiranja/intervjua biti će objavljeno na web stranici Škole: http://os-itrohar-fuzine.skole.hr/
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Natječaj je objavljen od 15. ožujka 2019. do 23. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:
Jasna Štimac, prof.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2112-39-2-17-01

Fužine,  16. listopada 2017.

 

Temeljem   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. 7/17.) Osnovna škola Ivanke Trohar  Fužine, raspisuje

N A T J E Č A J

    za popunu radnog mjesta

-  Pomagač/pomagačica  u pedagoškom  radu u  Odjelu  predškolskog  odgoja i obrazovanja   - na    

   određeno   puno  radno  vrijeme  do  22. 12. 2017.  godine – 1 izvršitelj/ica   

 

UVJETI: VŠS, VSS   ( pedagoška vrsta i razina obrazovanja)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, dokaz o hrvatskom državljanstvu, elektronički  zapis  ili potvrdu o  podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana).

 

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,  51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  ( osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  je objavljen 16. listopada  2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama  Škole.

 

                                                                                              Ravnateljica Škole:

                                                                                              Jasna  Štimac, prof.

 

Natječaj za učitelja/icu glazbene kulture

   

     REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA  ŠKOLA IVANKE TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/17-01/04

UR.BROJ: 2112-39-2-13-17-01

Fužine, 16. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) Osnovna škola Ivanke  Trohar  Fužine , Breg 124 A ,  dana 16 . listopada  2017.  godine , raspisuje

                       

 

                                                         N A T J E Č A J

                                                  za  popunu radno  mjesta

 

 

-   UČITELJ//ICA    GLAZBENE  KULTURE     – 1   izvršitelj/ica na neodređeno nepuno   radno  vrijeme   - 15  sati   tjedno (popuna upražnjenog radnog mjesta).

 

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

                 

Uz  prijavu  na natječaj kandidati su dužni priložiti: i životopis , dokaz o ispunjenju uvjeta dokaz o hrvatskom državljanstvu, Uvjerenje  o nekažnjavanju  ( ne  starije od   30  dana ) i elektronički zapis ili  potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO  (ne stariji od 30  dana).

Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici. Prije  sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je  dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema  posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  dostaviti    na adresu :Osnovna škola Ivanke Trohar, 51 322  Fužine, Breg 124 A, sa naznakom „ za natječaj“.

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

 O  rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen od 16. listopada 2017. do 24. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole.

 

 

    Ravnateljica:

Jasna  Štimac, prof.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2112-39-2-17-01

Fužine, 16. listopad 2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

-  UČITELJ/ICA MATEMATIKE- 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme- 40  sati  

   tjedno   ( do povratka ravnateljice na radno mjesto).

 

UVJETI::  Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, dokaz o hrvatskom državljanstvu, elektronički zapis  ili potvrdu o  podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana).

 

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  ( osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen od 16. listopada 2017. godine do 24. listopada 2017. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole.

 

Ravnateljica Škole:

Jasna  Štimac, prof.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR FUŽINE

51322 Fužine, Breg 124 A

Tel/fax : 051/835-167

Fužine, 6. rujna 2013.

Temeljem prijave potrebe Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj : 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine, Breg 124 A, 51322 Fužine objavljuje 

 

JAVNI POZIV

 

Na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Delnice dana 6. rujna 2013. godine objavjena je potreba Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine za popunu radnog mjesta :

   - pomagač/ica u nastavi - 1 izvršitelj/ica.

Uz prijavu kandidati moraju dostaviti : presliku dokaza o završenom obrazovanju (izvornik na uvid), presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, elektronički zapis mirovinskog staža ili potvrdu od prijašnjeg poslodavca, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) te kratak životopis na adresu Škole s naznakom : "MLADI ZA MLADE - pomagači"

Javni poziv otvoren je do 14. rujna 2013. godine

 

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


TražilicaUpisi u srednje škole

Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju